Hoe fiscaal vriendelijk geld uit uw vennootschap halen?

Geld uit uw vennootschap halen kan niet onbelast. U kunt extra loon opnemen uit uw vennootschap, een tussentijds dividend uitgekeerd krijgen of tenslotte, met een vooruitbetaalde huur te werken. We bekijken de verschillende mogelijkheden en meer bepaald wat de impact daarvan is op het vlak van de personen- en de vennootschapsbelasting.

Geld uit uw vennootschap halen kan niet onbelast. U kunt extra loon opnemen uit uw vennootschap, een tussentijds dividend uitgekeerd krijgen of tenslotte, met een vooruitbetaalde huur te werken. We bekijken de verschillende mogelijkheden en meer bepaald wat de impact daarvan is op het vlak van de personen- en de vennootschapsbelasting.

Een extra loon

U kunt een extraloon bv. in december laten toekennen in de vorm van een ‘eindejaarspremie’ toe.

De ‘eindejaarspremie’ komt privé boven op uw gewoon loon en wordt, na aftrek van 3% forfaitaire beroepskosten en sociale bijdragen, samen met uw eventuele andere beroepsinkomsten en onroerende inkomsten belast tegen de progressieve tarieven in de personenbelasting. Indien  uw totaal belastbaar loon reeds hoger ligt dan € 39.660, dan betaalt u op het extra loon het hoogste tarief in de personenbelasting, dat is ± 53,5%). Daar moeten ook nog sociale bijdragen op betaald worden.

Voor uw vennootschap is het extra loon, inclusief de bedrijfsvoorheffing die ze op dat loon moet inhouden, fiscaal volledig aftrekbaar. Netto kostprijs voor uw vennootschap is dus het brutobedrag min de vennootschapsbelasting die ze uitspaart door de aftrek.

Een tussentijds dividend

Normaal wordt een dividend toegekend door de jaarvergadering. U kunt echter ook op een ander moment een zgn. tussentijds dividend opnemen uit de gereserveerde winsten. U houdt dan een bijzondere algemene vergadering, waarvoor u niet naar de notaris moet. Uw boekhouder kan de notulen van deze vergadering opstellen.Voor uw vennootschap is een dividend fiscaal niet aftrekbaar. De bruto kostprijs is dus tevens de netto kostprijs.

Prive  betaalt u op een dividend roerende voorheffing . Het standaardtarief bedraagt 30%, maar mogelijk betaalt u slechts 20% of 15% rv, als de dividenden in aanmerking komen voor de zgn. VVPR-bis (art. 269, §2 WIB 92). Komt het dividend uit een liquidatiereserve, dan is het tarief voor de roerende voorheffing  17%, of 20% wanneer de liquidatiereserve aangelegd is vanaf boekjaar 2017 (art. 269, §1, 8° WIB 92). Die roerende voorheffing komt dan bovenop de afzonderlijke aanslag van 10% die uw vennootschap al op de liquidatiereserve betaald heeft (art. 219quater WIB 92).

Vooruitbetaalde huur

Verhuurt u privé een gebouw aan uw vennootschap, kunt u haar de huur voor enkele volgende jaren in één keer vooruit laten betalen. Uw dossierbeheer kan daarvoor een addendum opmaken dat wordt bijgevoegd aan het initiële huurcontract.

Privé wordt huur belast tegen de progressieve tarieven in de personenbelasting, U mag  het ontvangen bedrag echter verminderen met 40% forfaitaire kosten en moet u op de huur geen sociale bijdragen betalen. U moet wel de huurherkwalificatiegrens respecteren. De huur boven de herkwalificatiegrens wordt belast zoals een loon (art. 32, lid 2, 3° WIB 92). U kunt er wel voor kiezen om die vooruitbetaalde huur bij u privé niet in één keer te laten belasten in het jaar van ontvangst, maar gespreid over de periode waarop de betaling betrekking heeft (Comm. IB 92 13/5, 6°).

De herkwalificatiegrens wordt  niet berekend voor de totale vooruitbetaalde huur, maar per jaar voor de huur die op dat jaar betrekking heeft.

U moetde fiscus op de hoogte brengen indien u kiest keuze voor een gespreide belasting. Uw dossierbeheerder kan daarvoor zorgen door aan uw aangifte personenbelasting, waarin u de vooruitbetaalde huur voor het eerst opneemt, een bijlage toe te voegen waarin u uw onherroepelijke akkoord met de spreiding van de belasting geeft.

Voor uw vennootschap is de vooruitbetaalde huur een volledig aftrekbare kost. Doorhuur vooruit te betalen, bespaart uw bvba dus belasting. Door de hervorming van de vennootschapsbelasting is de aftrekbaarheid in één keer van vooruitbetaalde kosten wel afgeschaft (art. 195/1 WIB 92)!