Hoeveel fiscale druk op dividenden in 2019 en 2020?

De tarieven roerende voorheffing (rv) zijn de laatste jaren nogal veranderd en ook de tarieven vennootschapsbelasting zijn verlaagd. Wat betekent dat concreet voor de fiscale druk op een di-vidend dat u in 2019 of 2020 opneemt?

De tarieven roerende voorheffing (rv) zijn de laatste jaren nogal veranderd en ook de tarieven vennootschapsbelasting zijn verlaagd. Wat betekent dat concreet voor de fiscale druk op een dividend dat u in 2019 of 2020 opneemt?

1. Hoeveel vennootschapsbelasting op dividenden opgenomen in 2019 of 2020?

Op een dividend dat wordt opgenomen in 2019 of 2020 uit eerder gereserveerde belaste winsten, is de vennootschapsbelasting op het dividend al betaald. Dat is dus tegen ofwel het gewone tarief van 33,99% geweest, ofwel tegen het verlaagd opklimmend tarief van 24,98%, 31,93% en 35,54%.

Een dividend in 2019 opnemen uit de winst van 2018 of in 2020 uit de winst van 2019 wordt belast tegen het kmo-tarief van 20,4% als alle voorwaarden voor het verlaagd tarief vervuld zijn en voor zover de winst niet groter is dan € 100.000, anders is het tegen 29,58%. De grootte van het dividend is niet langer van belang is voor het toepasselijke tarief, m.a.w. vanaf volgend jaar kunt u een groot dividend opnemen zonder dat uw vennootschap daarom uitgesloten wordt van het kmo-tarief.

2. Hoeveel rv op dividenden opgenomen in 2019 of 2020?

Sinds 01.01.2017 bedraagt het standaardtarief van de rv 30%. Het is m.a.w. toepasselijk op alle dividenden waarvoor er geen ander (verlaagd) tarief mogelijk is.

Voor dividenden die voortkomen van een liquidatiereserve bedragen de tarieven 17%, 20% of 5%. Voor vennootschappen met een gebroken boekjaar buiten beschouwing laten, gelden de volgende regels. Er moet nog 17% rv ingehouden worden op de uitkering van een liquidatiereserve die ten laatste voor boekjaar 2016 aangelegd werd, en op het moment van uitkering nog geen vijf jaar, te rekenen vanaf 31.12 van het boekjaar van aanleg, behouden gebleven is. Het tarief van 20% geldt voor de uitkering binnen vijf jaar van een liquidatiereserve die aangelegd is vanaf boekjaar 2017. Op de uitkering van liquidatiereserves na de houdperiode van vijf jaar moet er maar 5% rv betaald worden.

Onder bepaalde voorwaarden is er een rv mogelijk van maar 20% of 15%, nl. in het kader van de zgn. VVPR-bis, voor dividenden aan aandelen die uitgegeven zijn in ruil voor een inbreng in geld sinds 01.07.2013. Het tarief is 20% voor dividenden uitgekeerd uit de winst van het tweede boekjaar na het boekjaar van inbreng en 15% voor dividenden uitgekeerd uit de winst van een later boekjaar.

3. Cijfervoorbeeld

We vergelijken de fiscale druk op een dividend uitgekeerd door een kleine vennootschap. We onderscheiden twee hypotheses, nl. dat er in 2019 of 2020 een dividend uitgekeerd wordt uit de winst van 2018 of 2019, en dat er in 2018 of 2019 een dividend uitgekeerd wordt uit winst die in boekjaar 2014 gereserveerd werd. We veronderstellen dat de winst voor vennootschapsbelasting telkens € 25.000 bedraagt, dat de volledige winst na vennootschapsbelasting als dividend uitgekeerd wordt, dat het gestorte kapitaal van de vennootschap op 01.01.2017 € 18.600 bedroeg, dat de VVPR-bis-inbreng plaatsgevonden heeft in 2013 en tot slot dat het dividend dat uit de reserves van 2014 uitgekeerd wordt, belast is geweest tegen de laagste schijf van het verlaagd tarief.

 

  gewoon dividend VVPR-bis-dividend liquidatiereserve
winst boekjaar 2018 of 2019      
belastbare winst voor venn.b. 25.000,00 25.000,00  
vennootschapsbelasting (20,4%) -5.100,00 -5.100,00  
nettowinst 19.900,00 19.900,00  
uitkering in 2019 of 2020      
rv -5.970,00 -2.985,00  
hoeveel krijgt u netto? 13.930,00 16.915,00  
totale belastingdruk 44,28% 32,34%  
aanleg reserve in boekjaar 2014      
belastbare winst voor venn.b. 25.000,00 25.000,00 25.000,00
vennootschapsbelasting (24,98%) -6.245,00 -6.245,00 -6.245,00
bijzondere aanslag op liquidatiereserve - - -1.705,00
nettoreserve 18.755,00 18.755,00 17.050,00
uitkering in 2019 of 2020      
rv 2019 -5.626,50 -2.813,25 -2.898,50
rv 2020 -5.626,50 -2.813,25 -852,50
netto-inkomen privé 13.128,50 15.941,75 16.197,50
totale belastingdruk op uitkering 2019 47,49% 36,23% 43,39%
totale belastingdruk op uitkering 2020 47,49% 36,23% 35,21%