Verschil tussen het voordeel alle aard auto aangeven en afkopen

Een bestuurder die privé met een auto van zijn vennootschap rijdt, kan zich laten belasten op een VAA ofwel dat VAA afkopen met een zgn. eigen bijdrage. Wat is het verschil voor de verworpen uitgaven (VU) van de vennootschap?

Verschil tussen het voordeel alle aard auto aangeven en afkopen

Een bestuurder die privé met een auto van zijn vennootschap rijdt, kan zich laten belasten op een VAA ofwel dat VAA afkopen met een zgn. eigen bijdrage. Wat is het verschil voor de verworpen uitgaven (VU) van de vennootschap?

I.             Het voordeel alle aard (VAA) auto aangeven

Het VAA wordt belast als gewoon loon, dus tegen de progressieve tarieven en er moeten ook sociale bijdragen op betaald worden. Wanneer een bestuurder al een behoorlijk gewoon loon opneemt, betaalt hij/zij op het VAA 50% tot 60% aan belasting en sociale bijdragen tezamen.

De vennootschap moet een bedrag van 40% van het VAA, of 17% als de vennootschap geen brandstofkosten met betrekking tot het privégebruik ten laste neemt, aangeven als verworpen uitgaven (art. 198, 9° en 9°bis WIB 92) . Daarnaast is er ook een gevolg voor de aftrekbeperking inzake de autokosten. Aangezien het VAA auto loon is, en loon in principe voor 100% aftrekbaar is, aanvaardt de fiscus dat wanneer voor het privégebruik van de auto er een VAA aangegeven wordt, de beperking niet toegepast moet worden op ofwel het bedrag van het VAA ofwel het gedeelte van de autokosten dat op het privégebruik betrekking heeft (circ. AAFisc 30/2014, 15.07.2014) .

Meestal worden de verworpen uitgaven verminderd met het forfaitaire bedrag van het VAA, maar er kan ook voor geopteerd worden ome de VU te verminderen met het deel van de autokosten dat op het privégebruik betrekking heeft. Er moet dan wel kunnen aangetoond worden welk deel van de totale autokosten op het privégebruik van de auto slaat. Dat kan bv. door middel van een rittenadministratie.

Omdat het VAA loon is, moet er bedrijfsvoorheffing op ingehouden worden en moet het vermeld worden op uw fiche 281.20. Het VAA telt ook mee als loon voor de minimumbezoldigingsvoorwaarde voor het verlaagd tarief, en – wanneer het met uw maandelijkse loon verrekend wordt – ook om de zgn. 80%-grens te berekenen voor de groepsverzekering- of IPT-premie.

De btw op auto’s en autokosten is slechts in de mate van het beroepsgebruik en maximaal voor 50% aftrekbaar. Het percentage privégebruik moet bepaald worden volgens een van drie methodes (circ. 36/2015, 23.11.2015) : aan de hand van een rittenadministratie, op basis van de regels 6.000 kilometer plus het woon-werkverkeer, of forfaitair op 65%.

 

II.            Het VAA auto afkopen

Wie helemaalhelemaal niet meer op een VAA auto wil belast worden,  moet  aan zijn vennootschap een eigen bijdrage betalen, d.w.z. laten verrekenen met het loon in geld, die ten minste gelijk is aan de forfaitaire waarde van het VAA. Wordt er minder Betaald  minder, dan blijft het verschil belastbaar als loon.

Het afkopen van het VAA heeft geen enkel gevolg voor de VU van 40% of 17% van het VAA. Die moet de vennootschap dus blijven aangeven. Wat de te beperken autokosten betreft, is de fiscus van mening dat ze niet verminderd mogen worden met de eigen bijdrage, omdat er in dat geval geen als loon belastbaar VAA meer is (parl. vr. nr. 15, Wouters, 22.10.2014) . De rechtspraak is het daar echter niet mee eens. Na eerder al meerdere hoven van beroep (Antwerpen, 17.05.2011, Brussel 06.12.2017, Bergen 09.11.2018, Gent 17.12.2019) dat deden, heeft nu ook het Hof van Cassatie de fiscus ongelijk gegeven (Cass., 25.06.2020). Cassatie baseert zich op de letterlijke wettekst die bepaalt dat ‘de beroepskosten’ met betrekking tot het gebruik van de auto’s beperkt moeten worden (art. 66 §1 WIB 92). In de mate dat de auto door de bestuurder privé gebruikt wordt, is er geen beroepsgebruik meer door de vennootschap en speelt de beperking dus niet.

Voor de vennootschap is de eigen bijdrage een opbrengst, die volledig belastbaar is. Verder zijn er geen gevolgen voor de vennootschap. Aangezien het VAA voor de bestuuder geen belastbaar loon meer is, moet er ook geen bedrijfsvoorheffing ingehouden worden en moet het niet op de fiche 281.20 vermeld worden. Anderzijds telt het ook niet mee voor de minimumbezoldigingsvoorwaarde voor het verlaagd tarief of voor de zgn. 80%-grens.

Wanneer de bestuurder een vergoeding betaalt voor het privégebruik, wordt dit gezien als een verhuur, waardoor de btw op de autokosten voor 50% recupereerbaar is. Er wordt daarbij verondersteld dat in de ‘eigen bijdrage’ 21% btw begrepen is. De vergoeding mag wel niet lager zijn dan de ‘normale waarde’ van het privégebruik. Die normale waarde is gelijk aan (aankoopprijs/5 of jaarlijkse leaseprijs + jaarlijkse kosten)) × (50% - % beroepsgebruik).

III. Cijfervoorbeeld

Een bestuurder rijdt privé met een auto van de vennootschap waarvoor het VAA € 2.500 bedraagt en die in 2020 uw vennootschap € 8.500 (excl. btw) kost. We veronderstellen dat er € 1.000 kosten zijn zonder btw (verkeersbelasting en verzekering). Het privégebruik is 70% (vastgesteld met een rittenadministratie), het aftrekpercentage 80%, het tarief vennootschapsbelasting 20% en op het VAA betaalt u 60% aan belastingen en sociale bijdragen. We vergelijken het VAA aangeven met het VAA afkopen, en in beide hypotheses maken we nog het onderscheid tussen een vermindering van de te beperken autokosten met het VAA of met de kosten met betrekking tot het privégebruik. De 40%/17% VU op het VAA wordt buiten beschouwing gelaten, omdat er daarin geen verschil is tussen de twee vergelijkingen.

 

 

VAA aangeven

VAA afkopen

voor uw vennootschap

totaal autokosten excl. btw (A)

8.500,00

8.500,00

8.500,00

8.500,00

btw op autokosten (= € 7.500 × 21%)

1.575,00

1.575,00

1.575,00

1.575,00

niet-aftrekbare btw (B)

1.102,50

1.102,50

787,50

787,50

VAA in mindering (C)

- 2.500,00

 

- 2.500,00

 

privékosten in mindering (C)

 

-5.950,00

 

- 5.950,00

te beperken autokosten (A+B+C)

7.102,50

3.652,50

6.787,50

3.337,50

niet-aftrekbare autokosten

1.420,50

730,50

1.357,50

667,50

vennootschapsbelasting

 

 

 

 

op de niet-aftrekbare autokosten

284,10

146,10

271,50

133,50

op de eigen bijdrage

 

 

500,00

500,00

totaal

284,10

146,10

771,50

633,50

voor u privé

VAA

2.500,00

2.500,00

 -

 -

personenbelasting + soc. bijdr.

1.500,00

1.500,00

 -

 -

afkoop VAA

 -

 -

2.500,00

2.500,00

 

Het VAA aangeven is in het gegeven voorbeeld zowel voor de vennootschap als voor de bestuurder goedkoper dan het VAA afkopen. Of het ook interessanter is, zoals in dit voorbeeld, om de te beperken autokosten te verminderen met de werkelijke kosten van het privégebruik in plaats van met het VAA, hangt van de situatie af, en wordt best met de accountant besproken.