Wat verandert in 2020 voor de auto van een vennootschap?

Vanaf 01.01.2020 veranderen de regels voor de aftrek van autokosten. Bovendien zal voor zgn. valse hybrides de CO2-uitstoot anders berekend moeten worden. Een KB van 05.09.2019 bepaalt hoe dat precies moet gebeuren.

Wat verandert in 2020 voor de auto van een vennootschap?

 

Vanaf 01.01.2020 veranderen de regels voor de aftrek van autokosten. Bovendien zal voor zgn. valse hybrides de CO2-uitstoot anders berekend moeten worden. Een KB van 05.09.2019 bepaalt hoe dat precies moet gebeuren.

1. Wat wijzigt er in 2020 voor de aftrek van de autokosten?

Voor auto’s met een verbrandingsmotor varieert de aftrekbaarheid van de auto­kosten (andere dan brandstofkosten en interesten) van 50% tot 100% afhankelijk van het type brandstof en de CO2-uitstoot, volgens de onderstaande tabel.

CO2-uitstoot  (gram/kilometer)

Brandstoftype

Algemeen aftrekbaar percentage

Aftrekbaar percentage brandstof

Aftrekbaar percentage interesten

Diesel

Benzine

1 - 60

1 - 60

100%

75%

100%

61 - 105

61 - 105

90%

106 - 115

106 - 125

80%

116 - 145

126 - 155

75%

146 - 170

156 - 180

70%

171 - 195

181 - 205

60%

> 195

> 205

50%

 

De kosten van volledig elektrische auto’s zijn voor 120% aftrekbaar, behalve de kosten van de elektriciteit, die als brandstofkosten beschouwd worden en dus maar voor 75% aftrekbaar zijn, en de interesten die voor 100% aftrekbaar zijn. Voor hybrides, zowel de klassieke als de oplaadbare (zgn. plug-inhybrides), telt de CO2-uitstoot volgens het inschrijvingsbewijs.

Vanaf 01.01.2020 (aj. 2021) moet het aftrekbare percentage van alle autokosten behalve de interesten, dus ook de brandstofkosten, berekend worden op basis van de zgn. gram­formule:

aftrekpercentage = 120% - (0,5% × coëfficiënt type brandstof × aantal gram CO2/km)

 (coëff. diesel = 1; coëff. benzine /LPG/elektr. = 0,95; coëff. aardgas = 0,90)

Door die gramformule zal de fiscale aftrekbaarheid voor auto’s met een CO2-uitstoot < 200 g nooit lager liggen dan 50% en nooit hoger dan 100%. Auto’s met een CO2-uitstoot ≥ 200 g zullen maar voor maximaal 40% aftrekbaar zijn. Ook brandstofkosten zullen vanaf dan aftrekbaar zijn i.f.v. de ‘gramformule’, en de kosten van volledig elektrische auto’s zijn dus niet langer voor 120% aftrekbaar.

Tegelijkertijd met de nieuwe berekening van het aftrekbare percentage wordt een bijzondere regeling ingevoerd voor zgn. valse hybrides. Dat zijn de sinds 01.01.2018 gekochte, gehuurde of geleasede oplaadbare hybrides met een batterij die een energiecapaciteit heeft van minder dan 0,5 kWh/100 kg van het autogewicht, of met een CO2-uitstoot van meer dan 50 g/km. Voor deze hybrides moet in de formule de CO2-uitstoot ingevuld worden van de overeenstemmende niet-hybride auto die van dezelfde brandstof gebruik maakt. Als die overeenstemmende auto niet bestaat moet de uitstoot van de valse hybride volgens het inschrijvingsbewijs maal 2,5 gebruikt worden.

Volgens het KB van 05.09.2019 (BS 17.09.2019) is een overeenstemmende auto een auto van hetzelfde merk, hetzelfde model en hetzelfde koetswerktype als de valse hybride, met een vermogen (in kW) dat het dichtst dat van de valse hybride benadert en daar minimaal 75% en maximaal 125% van bedraagt. Wanneer meerdere auto’s in aanmerking komen als ‘overeenstemmende auto, dan telt de auto met de hoogste CO2-uitstoot (art. 19 KB/WIB 92).

De fiscus zal een lijst met de overeenstemmende auto’s voor alle valse hybrides publiceren op zijn website. Houd er rekening mee dat de wet toelaat dat de regering bij KB de normen verstrengt, meer bepaald de minimale energie­capaciteit van de batterij verhoogt tot maximaal 2,1 kWh per 100 kg van het autogewicht (art. 66, §1, lid 7 WIB 92).

 

2. Wat wijzigt er voor het voordeel van alle aard (VAA)?

Het VAA auto is thans gelijk aan de cataloguswaarde van de auto × een CO2-percentage × 6/7(art. 36, §2 WIB 92). Het CO2-percentage is 5,5% plus of min 0,1% per gram CO2 meer of minder dan de zgn. referentie-uitstoot van 107 g/km voor benzineauto’s en 88 g/km voor dieselauto’s (inkomstenjaar 2019), met een minimum van 4% en een maximum van 18%. Voor elk jaar dat verstreken is vanaf de eerste inschrijving van de auto gaat er 6% van de cataloguswaarde af, en dat maximaal vijf keer na elkaar.Het VAA bedraagt minimaal € 1.340 (cijfer voor inkomstenjaar 2019).

Het VAA wordt in 2020 berekend volgens dezelfde formule als in 2019. Voor valse hybrides moet echter rekening gehouden worden met de CO2-uitstoot die geldt inzake de kostenaftrek(art. 36, §2, lid 9-11 WIB 92). Het gevolg is dat het VAA voor een valse hybride in 2020 (veel) hoger zal zijn dan in 2019.

3. Praktisch

We vergelijken het aftrekbare percentage van de autokosten en het bedrag van het VAA in 2019 en 2020 voor vijf soorten auto’s: een benzineauto (A), een dieselauto (B), een echte benzinehybride (C), een ‘valse’ benzinehybride (D) en een elektrische auto (E). Omdat de referentie-uitstoot en het minimum­bedrag van het VAA voor 2020 nog niet bekend is, nemen we daarvoor de cijfers van 2019. We gaan ervan uit dat de auto’s voor de eerste keer ingeschreven zijn in januari 2019. Voor de valse hybride, met een CO2-uitstoot van 49 g/km, is de uitstoot van de overeenstemmende niet-hybride auto 132 g/km.

 

 

Benzine (A)

Diesel (B)

Hybride (C)

Valse hybride (D)

(Elektrische) E

CO2-uitstoot

 

115

115

86

49 / 132

0

Cataloguswaarde

35 000,00

35 000,00

35 000,00

65 000,00

40 000,00

Aftrek kosten

 

 

 

 

 

2019

80,00%

80,00%

90,00%

100,00%

120,00%

2020

65,38%

62,50%

79,15%

57,30%

100,00%

VAA

 

 

 

 

 

2019

1 890,00

2 460,00

1 340,00

2 228,57

1 371,43

2020

1 776,60

2 312,40

1 340,00

4 189,71

1 340,00

 

4. Conclusie

Enkel voor de valse hybride wordt het VAA in 2020 hoger, maar de nieuwe regels voor de aftrek­beperking verzwaren in de meeste gevallen ook de fiscale kosten voor de auto’s met enkel een verbrandingsmotor, de ‘echte’ hybride en de elektrische auto. U bekijkt best met uw dossierbeheerder of u uw auto vervangt door een exemplaar met een lagere CO2-uitstoot. Er moet immers o.m. ook rekening gehouden worden met de leeftijd en de staat van de auto, en de prijs van de eventuele nieuwe auto.